Gjennom Breheimen Through Breheimen

Fellestur

Fra dato
10. juli kl. 16:45
Til dato
14. juli
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, , English, Hytte-Til-Hytte-Sommer, Sykkel, Turkatalog2022_Hyttetilhytte
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Nørdstedalseter , Sota Sæter
Turområde
Breheimen med Jostedalsbreen (se kart)
Turkode
13379
Dette arrangementet er over!

Å  gå gjennom Breheimen er en fantastisk flott turopplevelse. Her kommer dere innom flere av DNT Oslo og Omegns tradisjonsrike og koselige hytter, med godt merkede stier, perfekt lagt i terrenget.

Breheimen forbindes nok av de fleste som et tøft og kaldt fjellområde. Fakta er at Breheimen også er svært frodig, med mye vegetasjon i daler og lier. Fjellområdet er kontrastfyllt da isbreene ligger hvitblå rundt oss og slipper store, grønne og grå elver og bekker nedover fjellsidene. Hyttene ligger nydelig plassert i spennende terreng og er bunkret opp med ved og proviant til gjestene.

Siste dag får vi en spektakulær sykkeltur ned fra fjellet til Fortun. Gled dere!

Breheimen er virkelig et fjellområde man trives i, og man får aller best utbytte av turen om man er vant til å ferdes i fjellet med sekk på ryggen.

PROGRAM:

Dag 1 Ankomst Sota Sæter

Oppmøte på Lom busstasjon kl. 16.45. Ekstrabuss til Sota Sæter. Vel framme på hytta blir det presentasjon av deltakere og turledere, gjennomgang og informasjon om turen. Sota Sæter er en nydelig plass med et sjarmerende tun man fint kan tilbringe en varm og fin sommerkveld på.

Dag 2 Sota Sæter - Sprongdalshytta (1.280 moh), ca 18 km/6-7 timer

Fra frodige Sota Sæter går vi på sti gjennom flott furuskog opp til vakre Mysubytta som ligger rett over tregrensa. Deretter innover og oppover til Sprongdalshytta. Sprongdalshytta ligger høyt og fritt, og med godt vær er det en fantastisk utsikt.

Dag 3 Sprongdalshytta - Arentzbu (880 oh), ca 14 km/5 timer

Etter en natt i høyden bærer det noen høydemetre nedover igjen. Arentzbu (880 moh) ligger i frodig, åpent landskap med Harbardsbreen mot nordøst og Spørteggbreen i sørvest. Noe mer midt i Breheimen nasjonalpark kommer vi ikke. Hva middagen består av i dag, vet bare deltakerne....

Dag 4 Arentzbu - Nørdstedalseter (937 moh), ca 17 km/6-7 timer

Denne turen starter rolig før den bærer bratt opp Oksli. Ca 250 høydemetre gjøres unna opp Oksli og vi går videre østover til Leirvatnet der elva krysses på bro. Etter å ha passert Gravdalsvatnet får vi en bratt nedstigning til Fivelmyrane før vi tar siste strekk inn til Nørdstedalseter. På Nørdstedalseter blir vi tatt godt i mot av våre flotte bestyrere, og rigger oss til på en av de koselige sovesalene i hovedbygningen. En deilig middag og kveld står for tur.

Dag 5 Nørdstedalseter - Fortun, hjemreise
Ta dere god tid til frokost. Nå klargjøres syklene før turen ned til Fortun. Veien slynger seg bratt nedover dalsiden, og man kan jo undres på hvordan folk kommer på å lage vei i en sånn fjellside! Ekstrabuss fra Fortun kl. 12.00 til Lom. Vi avslutter turen i Lom innen kl. 15.00.

Med forbehold om endring i programmet!
Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:
Kr 7.500 ,- fra/til Lom
Ikke-medlemstillegg kr 1.500,-  Bli medlem i DNT

Turpakken inkluderer: Overnatting, ekstrabusser,  sykkel, turledere og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Maks antall deltakere: 10 (pluss to turledere) 

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Passer turen for meg?

Gradering av turen: rød 
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Overnatting:
Deltakerne bor på 4-6-sengsrom i egen lakenpose på Sota Sæter. På Nørdstedalseter benytter vi hyggelige sovesalene. På selvbetjeningshyttene blir dere tildelt plass. 

Les mer om hyttene her

Sota Sæter
Sprongdalshytta
Arentzbu
Nørdstedalseter

Matallergi: Gi beskjed ved påmelding! Vi kan ikke garantere glutenfri mat på selvbetjeningshyttene, så ta med nødvendig spesielkost.

Hvordan komme til/fra oppmøtested?
Deltakerne må selv sørge for å komme fram til oppmøtested for turen på egenhånd. Hverken turleder, administrasjon eller bestyrere kan - av ulike årsaker - organisere samkjøring med privatbiler. Det er viktig at man sikrer seg en transportløsning før man melder seg på turen. 

Med offentlig transport fra Oslo:
Tog eller buss til Otta. Buss videre, evt. buss direkte fra Oslo til Lom Sjekk rutetider på vy.no eller entur.no

DNT Oslo og Omegn er ikke ansvarlig for om det blir endringer/feil på rutetidene.  Deltakerne er selv ansvarlig for å undersøke om rutetidene er riktige før påmelding til turen.

Med egen bil:
Via Gudbrandsdalen til Lom. 

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Breheimen  1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Du kan benytte lakenpose/sengetøy i sengene på de betjente hyttene. Sovepose kan ikke benyttes.

Før påmelding:

Husk å lese  Viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Turledere og rutene:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.  

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.   

 

 

SFoslo2022

English

Walking through Breheimen is a wonderful hiking experience. Here you will visit several of DNT Oslo and Omegn's traditional and cozy cabins and walk on well-marked paths, perfectly laid out in the terrain.

Breheimen is probably associated by most as a tough and cold mountain area. The fact is that Breheimen is also very lush, with a lot of vegetation in valleys and slopes. The mountain area is full of contrast as the glaciers are located lwhite-blue around us and release large, green and gray rivers and streams down the mountain sides. The cabins are beautifully located in exciting terrain and are bunkered up with firewood and provisions for the guests.

Last day we get a spectacular bike ride down from the mountain to Fortun.

PROGRAM:

Day 1 Arrival Sota Sæter

Meeting at Lom bus station at 16.45. Extra bus to Sota Sæter. At Sota, there will be a presentation of participants and tour leaders,  and information about the trip. Sota Sæter is a beautiful place with a charming yard where you can spend a warm and nice summer evening.

Day 2 Sota Sæter - Sprongdalshytta (1.280 m.a.s.l.), approx. 18 km/6-7 h

From Sota Sæter we walk on a path through beautiful pine forest up to Mysubytta which is located just above the tree line. Then inwards and upwards to the self-service cabin Sprongdalshytta. Sprongdalshytta is located high and free, and with good weather there is a fantastic view.

Day 3 Sprongdalshytta - Arentzbu (880 m.a.s.l.), approx 14 km/5 h

After a night at Sprongdalshytta, it carries some altitude meters down again. Arentzbu (880 masl) is located in lush, open landscape with the glacier Harbardsbreen to the northeast and Spørteggbreen to the southwest. We are now in the middle of Breheimen National Park. What the dinner consists of today, only the participants know. Arentzbu is a selv-service cabin.

Day 4 Arentzbu - Nørdstedalseter (937 m.a.s.l.), approx 17 km/6-7 h

Todays trip starts calmly before it carries steeply up Oksli. About 250 altitude meters are made away up Oksli and we continue east to lake Leirvatnet where the river crosses on a bridge. After passing Gravdalsvatnet we get a steep descent to Fivelmyrane before we take the last stretch into Nørdstedalseter. At Nørdstedalseter we are well received by our great managers. A dinner and evening is next.

Day 5 Nørdstedalseter - Fortun

Take your time for breakfast. The bikes are now being prepared before the trip down to Fortun. The road goes steeply down the valley side, and you can wonder how people come up with a road in such a mountain side! Extra bus from Fortun at 12.00 to Lom. We end the trip in Lom by kl. 15.00

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km/h. Please note that breaks, weather and trail conditions, etc. are not included in estimated hike times.

Price:
NOK 7.500,- from /to Lom
Non-member surcharge NOK 1,500,-. Sign up for DNT-membership.

The package includes: Accommodation, tour leadership, extra-busses, bicycle, all meals (breakfast, packed lunch/thermos, normally three-course dinner) except: First day only dinner and last day only breakfast plus packed lunch/thermos.

Food allergy or special dietary needs: Notify when registering!

Maximum participants on this tour: 10 (two tour leaders)

A welcome letter is sent to all participants 1-2 weeks before the start of the tour. Among other things, it names the main tour guide and gives contact information for him/her.

Passer turen for meg?

Tour grading: red (but mostly blue)
Mountains are beautiful in the summer, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather - including snow. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and that provide comradeship and good stories. Pack your backpack wisely.

Accommodation:
In staffed cabins the participants sleep in 4-6 bed rooms and must use a sheet sleeping bag.

Please read more about the cabins we will visit:

Sota Sæter
Sprongdalshytta
Arentzbu
Nørdstedalseter

Self-service cabins:
The cabins are equipped with everything you need such as tableware, food (not fresh food), facilities for washing, wood and gas. In self-service cabins we prepare the meals together. Limited choice of food for vegetarians and people with allergies.

How to get to/from the meeting place?

The participants are themselves responsible for arriving in good time at the meeting place for the trip. Neither the tour guide, nor DNT administration, can - for various reasons - organize carpooling with private cars. It is important that you secure a transport solution before you sign up for the trip.

By public transport from Oslo:

Train from Oslo S to Otta station. Buss from Otta to Lom, or bus direct from Oslo to Lom.See timetables on entur.no or vy.no

DNT Oslo og Omegn is not responsible for changes/errors in the timetable. Participants are responsible for checking whether the timetable is correct before registering for the trip.

By car:

To Lom

Map and route descriptions:
Turkart Breheimen  1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended 
Summer Hiking gear list.  

Infection control measures and hygiene on trips and cabins

Normal rules:
- Stay at home if you feel ill.
- Wash your hands regularly. If you do not have access to hot water and soap, use rubbing alcohol.
- Use a paper handkerchief. If you do not have access to this, it is best to cough in your elbow.

Generel information:
Please read this information before booking:
"Important information for summer tours"

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ 

 

Gjennom Breheimen

Å  gå gjennom Breheimen er en fantastisk flott turopplevelse. Her kommer dere innom flere av DNT Oslo og Omegns tradisjonsrike og koselige hytter, med godt merkede stier, perfekt lagt i terrenget. ...

Kontaktinformasjon: